1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty-Plan en een client waarop Beauty-Plan deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Beauty-Plan zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en wens van de klant verrichten.

3. Afspraken

Gegevens van clienten worden opgeschreven op een klantenkaart, bij een eerste afspraak voorziet de client Beauty-Plan van de juiste gegevens en informatie over eventuele ziektes etc. Beauty-Plan zal de gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de client.
Beauty-Plan is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld.
Annuleringen dienen 24 uur van te voren te worden doorgegeven. Mocht de client meer dan 5 minuten te laat komen dan de afgesproken tijd mag Beauty-Plan de behandeling inkorten en toch het volledige bedrag in rekening brengen.
Beauty-Plan is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van de eigendommen van de client.
Beauty-Plan heeft het recht van de client een schadevergoeding te vragen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Diefstal wordt direct bij de politie gemeld.
Prijsveranderingen door aanvullingen of wijzigingen van de behandeling zal Beauty-Plan tijdig bekend maken.
Roken, eten en huisdieren zijn niet toegestaan in de studio.

4. Tarieven en betalingen

Betalingen kunnen contant of per pin of in overleg per factuur worden voldaan.

Beauty-Plan vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website en in de studio. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd / zolang de voorraad strekt.

5. Personeel in de studio

Indien Beauty-Plan dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de client bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

6. Garantie

Beauty-Plan geeft 1 week (7 dagen) garantie op de behandelingen en de producten. Deze garantie komt ter vervallen indien:

de client de adviezen niet heeft opgevolgd
de client de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
de client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

7. Klachten

Indien een client een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, schriftelijk worden gemeld aan Beauty-Plan. Beauty-Plan dient de client binnen 7 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Beauty-Plan de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Beauty-Plan en de client niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de client het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

8. Gedrag

De client dient zich in de studio volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een client na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty-Plan het recht de client de toegang tot de studio te ontzeggen zonder opgaaf van reden.

9. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty-Plan en de client is het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.