1. Algemeen
   Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty-Plan en een cliënt waarop Beauty-Plan deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. Diensten
   Beauty-Plan zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  3. Afspraken
   Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen mondeling, telefonisch, per mail, online agenda of via de WhatsApp worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk-op werkdagen uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak- aan Beauty-Plan door te geven. De afmelding kan uitsluitend telefonisch, per mail of via de WhatsApp geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan zal Beauty-Plan 100% van het honorarium voor de gereserveerde tijd aan de cliënt doorberekenen. Bij verhindering van de afspraak door Beauty-Plan dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht is datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.
  4. Tarieven
   Beauty-Plan vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan met contant geld of via de pin. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden mag de cliënt de factuur per bankoverboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande doch uiterlijk binnen 02 dagen over te maken op de bankrekening van Beauty-Plan. Beauty-Plan is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen. Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut.
  5. Cadeaubon
   Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen voor geld. Wil je een andere (duurdere) behandeling dan waarvoor de cadeaubon is aangeschaft dient dit bijbetaald te worden. Behandelingen kunnen veranderen of er niet meer zijn, in dit geval kan de cadeaubon besteedt worden voor een andere behandeling. Uiteraard wel alleen in overleg met Beauty-Plan. Wilt u een cadeaubon bestellen en opgestuurd hebben dan gaat de cadeaubon met de post zodra het geld op de rekening van Beauty-Plan is bijgeschreven.
  6. Personeel in de praktijk
   Indien Beauty-Plan dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.
  7. Persoonsgegevens en privacy
   De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Beauty-Plan. De persoonlijke gegevens worden door Beauty-Plan zorgvuldig bewaard in een systeem en behandelt volgens de richtlijnen Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.
  8. Geheimhouding
   Beauty-Plan is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty-Plan verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
  9. Aansprakelijkheid
   Beauty-Plan kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke / psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty-Plan is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen ten tijde van de behandeling.
  10. Garantie
   Beauty-Plan geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:
   * de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd;
   * de cliënt de verwijzing naar een andere zorg discipline niet heeft opgevolgd;
   * de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
  11. Klachten
   Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Beauty-Plan. Beauty-Plan dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Beauty-Plan de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Beauty-Plan en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.
  12. Gedrag
   Zowel de werknemers van Beauty-Plan en de cliënt dienen zich te gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty-Plan het recht om de cliënt de resterende behandelingen te weigeren. Onbehoorlijk gedrag is geen geldige reden om de factuur niet te voldoen.
  13. Recht
   Op elke overeenkomst tussen Beauty-Plan en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is de versie op de website van Beauty-Plan.